PROGRAMA
DE IMPLEMENTACIÓN
DE ITINERARIOS
DE INCLUSIÓN SOCIAL

Programa d'Implementació d'Itineraris d'Inclusió Social

1. Justificació de l'acció

La Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana especifica en l'article 18.1 que els serveis socials d'atenció primària de caràcter bàsic s'organitzen en diferents serveis. En l'apartat c) s'enquadra el Servei d'inclusió social que assumirà la prevenció, el diagnòstic, la intervenció i el seguiment per a la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones, famílies o, si és el cas, unitats de convivència, i fomentarà la seua participació en el procés d'inclusió social, amb caràcter periòdic.

El Sistema Públic Valencià de Serveis Socials, per a la consecució dels seus objectius amb equitat, qualitat, i eficiència, s'estructura funcionalment en dos nivells d'atenció, mútuament complementaris i de caràcter continu, integrat i sinèrgic: atenció primària i atenció secundària.

En l'atenció primària es distingeixen dos nivells d'actuació: de caràcter bàsic i de caràcter específic. Centrant-nos en el Servei d'inclusió social, l'actuació de l'atenció primària serà de caràcter bàsic i es basarà en una atenció de caràcter generalista i polivalent.

Una de les funcions de l'atenció primària de caràcter bàsic és la intervenció interdisciplinària, l'objecte de la qual és millorar la situació de necessitat, vulnerabilitat o risc.

D'acord amb la Recomanació de la Comissió Europea de 20 de febrer de 2013 «Invertir en la infància», es fa necessari el finançament de projectes d'intervenció social que es desenvolupen en les famílies o unitats familiars en situació de privació material severa a fi de reduir l'empobriment infantil i assegurar la protecció dels menors i especialment d'aquells en risc d'exclusió.

2. Objectius que s'han d'aconseguir.

2.1. Generals

 • Consolidar i mantindre el Servei d'inclusió social davant situacions de necessitat social conforme a la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana, així com les posteriors modificacions que es puguen produir en el desenvolupament de la Llei.

Programa d'Implementació d'Itineraris d'Inclusió Social

 • Dissenyar, implantar i executar unes actuacions d'intervenció social acompanyades de la prestació econòmica bàsica (RVI, IMV, etc.) dirigides a millorar la situació social de les persones en situació de risc i/o exclusió social i laboral.
 • Garantir un model unificat d'intervenció metodològica a través dels itineraris d'inclusió social basat en el dret de rebre una prestació professional en la RVI.

2.2 Específics

Programa d'Implementació d'Itineraris d'Inclusió Social

 • Potenciar les habilitats socials i capacitats personals per a la inclusió social dels col·lectius vulnerables.
 • Implementar eines instrumentals per a l'aplicació en el procediment dels itineraris.
 • Coordinar el sistema públic de Serveis socials amb altres agents d'inclusió: LABORA, entitats del tercer sector, etc.
 • Facilitar la integració social de les persones en situació de vulnerabilitat i/o exclusió social des de la promoció d'accions que promoguen la seua pròpia participació en els processos d'intervenció.

3. Accions que s'han de desenvolupar.

Mantindre l'activitat dels serveis d'intervenció socioeducativa durant el període de vacances escolars d'estiu i promoure actuacions que garanteixen la cobertura de necessitats socioeducatives, alimentàries i d'oci i temps lliure dels xiquets i xiquetes atesos.

Valorar i diagnosticar de la situació individual o social de la persona, família o unitat de convivència i de l'entorn comunitari.

Informar, orientar i assessorar en tota la població facilitant el seu coneixement i accés a la renda valenciana d'inclusió.

Garantir el coneixement necessari dels recursos del Catàleg de prestacions del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.

Constitució i desenvolupament de la comissió tècnica de valoració i seguiment de prestacions econòmiques i la comissió d'intervenció social, així com la resta de comissions derivades de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana, o el Decret 38/2020, de 20 de març, de coordinació i finançament de l'Atenció Primària de Serveis Socials.

Recollir les dades qualitatives i quantitatives (indicadors) sol·licitats per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, mitjançant el programa informàtic corresponent.

Supervisar i avaluar la qualitat en la provisió dels serveis socials i establir els mecanismes necessaris per al seu seguiment continu.

Dissenyar els criteris generals d'organització i funcionament dels serveis i models d'intervenció de l'Atenció Primària.

Crear equips d'intervenció específics per al desenvolupament d'itineraris d'inclusió.

Conéixer i aportar en els municipis l'impacte provocat amb el servei d'inclusió social.

Avaluar el funcionament de les comissions creades derivades de la Llei 3/2019.

Intervindre i prioritzar en les zones de vulnerabilitat des de la implicació i activació del seu veïnat, amb la finalitat de donar resposta als problemes socials i econòmics.

Desenvolupar d'aquesta manera programes de desenvolupament comunitari.

Executar els plans municipals d'inclusió i cohesió social, amb la finalitat de donar resposta en el Pla valencià d'inclusió i cohesió social, que estableix el reconeixement i la posada en valor de la funció clau dels ajuntaments i mancomunitats en el suport a les persones i també quant a la necessitat d'una política de proximitat interdepartamental coordinada.

3.1 Entitat Local

 • Direcció i gestió directa dels serveis d'acord amb la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana, així com, posterior normativa de desenvolupament de la citada Llei 3/2019.
 • Desenvolupament i coordinació del servei d'inclusió social.
 • Informar, orientar i assessorar les persones usuàries.
 • Garantir el coneixement necessari dels recursos del catàleg de prestacions del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.
 • Constitució i desenvolupament de la comissió tècnica de valoració i seguiment de prestacions econòmiques i la comissió d'intervenció social, així com la resta de comissions derivades de la Llei 3/2019, de 18 de febrer de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana o el Decret 38/2020, de 20 de març, de coordinació i finançament de l'atenció primària de serveis socials.
 • Realitzar-les contractacions de professionals, si és el cas, i desenvolupament dels diferents programes desenvolupats a la fitxa.

Programa d'Implementació d'Itineraris d'Inclusió Social

Desenvolupa la prestació professional de la RVI amb una atenció social encaminada a la millora d'habilitats socials i persona els per a la inclusió social.

Es tracta d'un instrument per a integració de persones titulars i beneficiàries de la Renda Valenciana d'Inclusió (RVI) adaptat als diferents perfils de vulnerabilitat, moltes d'elles també beneficiàries de l'Ingrés Mínim Vital (IMV). així com aquelles persones que es troben en situació de vulnerabilitat i/o exclusió social que precisen d'un itinerari, implementat en les entitats locals, a través d'unes unitats d'itinerari d'inclusió social.

Annex

Programa d'implementació d'itineraris d'inclusió social en Entitats Locals 2022

OBJECTE

Finançament de les despeses corrents derivades de la realització per entitats locals de projectes de desenvolupament d'itineraris integrats per a la inclusió social de persones en situació o risc d'exclusió social que es desenvolupen en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, a través del programa d'implementació d'itineraris d'inclusió social en entitats locals.

Aquestes actuacions seran susceptibles de ser finançades per la Unió Europea (UE) a través del Programa Operatiu de la Comunitat Valenciana 2021-2017 del Fons Social Europeu Plus (FSE+) i, si és el cas, com a resposta de la Unió Europea a la pandèmia de la COVID-19, a través de l'Eix REACT-EU del Programa.

Operatiu 2021-2027.

Les actuacions hauran de complir amb el que s'estableix en el corresponent Programa Operatiu del Fons Social Europeu Plus (FSE+) 2021-2027 de la Comunitat Valenciana i hauran d'ajustar-se a:

 • Objectiu Polític número 4 definit en l'articule 5. d) Una Europa més social i inclusiva, per mitjà de l'aplicació del pilar europeu de drets socials del REGLAMENT (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 24 de juny de 2021.

Referent als objectius específics es defineixen en l'art. 4.1 del Reglament núm. 2021/1057 del FSE+, la lletra de la qual ela, 1), estableix com a objectiu especifique Promoure la integració social de les persones en risc de pobresa o exclusió social, incloses les persones més desfavorides i la població infantil.

Seran objecte d'atenció les persones en risc o situació d'exclusió social o especial vulnerabilitat.

Programa de Implementación de Itinerarios de Inclusión Social

1. Justificación de la acción

La Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de servicios sociales inclusivos de la Comunidad Valenciana especifica en el artículo 18.1 que los servicios sociales de atención primaria de carácter básico se organizan en diferentes servicios. En el apartado c) se encuadra el Servicio de inclusión social que asumirá la prevención, el diagnóstico, la intervención y el seguimiento para la cobertura de las necesidades básicas de las personas, familias o, si es el caso, unidades de convivencia, y fomentará su participación en el proceso de inclusión social, con carácter periódico.

El Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, para la consecución de sus objetivos con equidad, calidad, y eficiencia, se estructura funcionalmente en dos niveles de atención, mutuamente complementarios y de carácter continuo, integrado y sinérgico: atención primaria y atención secundaria.

En la atención primaria se distinguen dos niveles de actuación: de carácter básico y de carácter específico. Centrándonos en el Servicio de inclusión social, la actuación de la atención primaria será de carácter básico y se basará en una atención de carácter generalista y polivalente.

Una de las funciones de la atención primaria de carácter básico es la intervención interdisciplinaria, el objeto de la cual es mejorar la situación de necesidad, vulnerabilidad o riesgo.

De acuerdo con la Recomendación de la Comisión Europea de 20 de febrero de 2013 «Invertir en la infancia», se hace necesario la financiación de proyectos de intervención social que se desarrollan en las familias o unidades familiares en situación de privación material severa a fin de reducir el empobrecimiento infantil y asegurar la protección de los menores y especialmente de aquellos en riesgo de exclusión.

2. Objetivos que se tienen que lograr.

2.1. Generales

 • Consolidar y mantener el Servicio de inclusión social ante situaciones de necesidad social conforme a la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunidad Valenciana, así como las posteriores modificaciones que se puedan producir en el desarrollo de la Ley.

Programa de Implementación de Itinerarios de Inclusión Social

 • Diseñar, implantar y ejecutar unas actuaciones de intervención social acompañadas de la prestación económica básica (RVI, IMV, etc.) dirigidas a mejorar la situación social de las personas en situación de riesgo y/o exclusión social y laboral.
 • Garantizar un modelo unificado de intervención metodológica a través de los itinerarios de inclusión social basado en el derecho de recibir una prestación profesional en la RVI.

2.2 Específicos

Programa de Implementación de Itinerarios de Inclusión Social

 • Potenciar las habilidades sociales y capacidades personales para la inclusión social de los colectivos vulnerables.
 • Implementar herramientas instrumentales para la aplicación en el procedimiento de los itinerarios.
 • Coordinar el sistema público de Servicios sociales con otros agentes de inclusión: LABORA, entidades del tercer sector, etc.
 • Facilitar la integración social de las personas en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social desde la promoción de acciones que promuevan su propia participación en los procesos de intervención.

3. Acciones que se han de desarrollar.

Mantener la actividad de los servicios de intervención socioeducativa durante el periodo de vacaciones escolares de verano y promover actuaciones que garantizan la cobertura de necesidades socioeducativas, alimentarias y de ocio y tiempo libre de los niños y niñas atendidos.

Valorar y diagnosticar de la situación individual o social de la persona, familia o unidad de convivencia y del entorno comunitario.

Informar, orientar y asesorar en toda la población facilitando su conocimiento y acceso a la renta valenciana de inclusión.

Garantizar el conocimiento necesario de los recursos del Catálogo de prestaciones del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales.

Constitución y desarrollo de la comisión técnica de valoración y seguimiento de prestaciones económicas y la comisión de intervención social, así como el resto de comisiones derivadas de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunidad Valenciana, o el Decreto 38/2020, de 20 de marzo, de coordinación y financiación de la Atención Primaria de Servicios Sociales.

Recoger los datos cualitativos y cuantitativos (indicadores) solicitados por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, mediante el programa informático correspondiente.

Supervisar y evaluar la calidad en la provisión de los servicios sociales y establecer los mecanismos necesarios para su seguimiento continuo.

Diseñar los criterios generales de organización y funcionamiento de los servicios y modelos de intervención de la Atención Primaria.

Crear equipos de intervención específicos para el desarrollo de itinerarios de inclusión.

Conocer y aportar en los municipios el impacto provocado con el servicio de inclusión social.

Evaluar el funcionamiento de las comisiones creadas derivadas de la Ley 3/2019.

Intervenir y priorizar en las zonas de vulnerabilidad desde la implicación y activación de su vecindario, con el fin de dar respuesta a los problemas sociales y económicos.

Desarrollar de esta manera programas de desarrollo comunitario.

Ejecutar los planes municipales de inclusión y cohesión social, con el fin de dar respuesta en el Plan valenciano de inclusión y cohesión social, que establece el reconocimiento y la puesta en valor de la función clave de los ayuntamientos y mancomunidades en el apoyo a las personas y también en cuanto a la necesidad de una política de proximidad interdepartamental coordinada.

3.1 Entidad Local

 • Dirección y gestión directa de los servicios de acuerdo con la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunidad Valenciana, así como, posterior normativa de desarrollo de la citada Ley 3/2019.
 • Desarrollo y coordinación del servicio de inclusión social.
 • Informar, orientar y asesorar a las personas usuarias.
 • Garantizar el conocimiento necesario de los recursos del catálogo de prestaciones del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales.
 • Constitución y desarrollo de la comisión técnica de valoración y seguimiento de prestaciones económicas y la comisión de intervención social, así como el resto de comisiones derivadas de la Ley 3/2019, de 18 de febrero de servicios sociales inclusivos de la Comunidad Valenciana o el Decreto 38/2020, de 20 de marzo, de coordinación y financiación de la atención primaria de servicios sociales.
 • Realizarlas contrataciones de profesionales, en su caso, y desarrollo de los diferentes programas desarrollados a la ficha.

Programa de Implementación de Itinerarios de Inclusión Social

Desarrolla la prestación profesional de la RVI con una atención social encaminada a la mejora de habilidades sociales y persona les para la inclusión social.

Se trata de un instrumento para integración de personas titulares y beneficiarias de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) adaptado a los diferentes perfiles de vulnerabilidad, muchas de ellas también beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital (IMV). así como aquellas personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social que precisen de un itinerario, implementado en las entidades locales, a través de unas unidades de itinerario de inclusión social.

Anexo

Programa de implementación de itinerarios de inclusión social en Entidades Locales 2022

OBJETO

Financiación de los gastos corrientes derivados de la realización por entidades locales de proyectos de desarrollo de itinerarios integrados para la inclusión social de personas en situación o riesgo de exclusión social que se desarrollen en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, a través del programa de implementación de itinerarios de inclusión social en entidades locales.

Estas actuaciones serán susceptibles de ser financiadas por la Unión Europea (UE) a través del Programa Operativo de la Comunitat Valenciana 2021-2017 del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y, en su caso, como respuesta de la Unión Europea a la pandemia de la COVID-19, a través del Eje REACT-EU del Programa.

Operativo 2021-2027.

Las actuaciones deberán cumplir con lo establecido en el correspondiente Programa Operativo del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 de la Comunitat Valenciana y deberán ajustarse a:

 • Objetivo Político número 4 definido en el articulo 5. d) Una Europa más social e inclusiva, por medio de la aplicación del pilar europeo de derechos sociales del REGLAMENTO (UE) 2021/1060 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 24 de junio de 2021.

Referente a los objetivos específicos se definen en el art. 4.1 del Reglamento nº 2021/1057 del FSE+, cuya letra ele, 1), establece como objetivo especifico Promover la integración social de las personas en riesgo de pobreza o exclusión social, incluidas las personas más desfavorecidas y la población infantil.

Serán objeto de atención las personas en riesgo o situación de exclusión social o especial vulnerabilidad.